Regulamin - Regulamin - Szał dla Plastyków - Prawdziwy Sklep Plastyczny

Regulamin

Regulamin Sprzedaży Sklepu "Szał dla Plastyków"
 
§ 1
 
Postanowienia ogólne
 
Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Szał dla Plastyków w Krakowie.
Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają:
Sprzedawca: Magdalena Serafin wykonującą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Sklep Szał dla Plastyków w Krakowie z siedzibą przy ul. Pijarskiej 2 (31-015 Kraków), posiadające NIP 679-000-71-39;
Sklep, Sklep internetowy - sklep prowadzony przez Sprzedawcę;
Konsument - osobę fizyczną dokonującą ze przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Klient: konsumenta, jak i inną osobę prawna, fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dokonującą zakupów w Sklepie;
Towar: farby, kartony, pędzle, sztalugi i inne rzeczy ruchome oferowane w Sklepie,
Kurier: przewoźnika, któremu Sprzedawca zleca dostawę zakupionego Towaru.
Zakup Towaru odbywa się na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
Niniejszy Regulamin może być kopiowany w całości lub części na dowolny nośnik cyfrowy lub drukowany przed złożeniem zamówienia.
Koszt połączeń telekomunikacyjnych ze Sprzedawcą jest zgodny z taryfą stosowaną przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient.

§ 2

Informacja o Towarze


Informacje o ofercie Sklepu i dostępnym Towarze umieszczone są na stronie Sklepu internetowego www.szal-art.pl oraz dostępne są w Sklepie pod nr telefonu +48 12 630 93 90. Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Wszystkie ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.szal-art.pl zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Jeśli z błędu systemu towar pojawi się na stronie w cenie zerowej,a klient doda go do zamówienia zostanie on pominięty w zamówieniu jako towar nie zapłacony.
Sprzedawca informuje, że kolory wzorników zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.szal-art.pl mogą się różnić z uwagi na parametry monitorów.

§ 3

Przyjmowanie i realizacja zamówień


Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.szal-art.pl bez przerwy.
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego www.szal-art.pl.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. Zamieszczenie ceny zerowej przy Towarach znajdujących się w ofercie zamówieniach oznacza, iż nie są one dostępne w danym momencie w magazynie Sprzedawcy i nie zostaną wysłane. Informujemy, że Towary wyszukane przez wyszukiwarki internetowe (nie bezpośrednio przez stronę www.szal-art.pl mogą nie znajdować się w ofercie Sprzedawcy.
W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także Towarów w danej chwili niedostępnych na stronie Sklepu.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży, przy czym zamówienia płatne przy pobraniu są realizowane od razu, zamówienia płatne przedpłatą są realizowane po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Sklepem drogą elektroniczną na adres sklep@szal-art.pl.

§ 4

Zamówienia w Sklepie internetowym


Przed rozpoczęciem składania zamówień poprzez stronę Sklepu internetowego www.szal-art.pl wymagana jest rejestracja Klienta. W wyniku rejestracji do podanego przez klienta loginu zostaje przypisane hasło.
Klient dokonuje pierwszej rejestracji poprzez:
wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie zawartych w nim warunków,
potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego przez kliknięcie na link zawarty w e-mailu rejestracyjnym, wysłanym przez Sklep internetowy na adres poczty elektronicznej podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym UWAGA-mail może wpaść do SPAMU).
Każdy kolejny zakup w sklepie internetowym wymaga zalogowania się poprzez podanie prawidłowego loginu oraz odpowiadającego mu hasła.
Dokonanie zakupu Towarów oferowanego przez sklep internetowy wymaga złożenia przez Klienta zamówienia na oznaczony Towar oraz jego potwierdzenia poprzez kliknięcie na przycisk: Zamawiam i płacę.
Po złożeniu prawidłowego zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z nr rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 5

Zapłata za zakupiony Towar


Zapłata za zakupiony Towar oraz za koszty przesłania zakupionego Towaru następuje za pobraniem przez Kuriera albo w formie przedpłaty - przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu zamówienia.
W przelewie należy podać numer zamówienia. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania przez bank rachunku bankowego Sprzedawcy (zaksięgowania zapłaty) kwotą należności.
Jeżeli Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, powinien podać Sprzedawcy wszystkie dane, niezbędne do wystawienia faktury. Faktura domyślnie wystawiana jest na dane Klienta podane przy rejestracji, a nie dane do wysyłki podane w zamówieniu, chyba że klient wskaże inaczej.

§ 6

Program rabatowy dla Stałych Klientów


Klientom, którzy wyrazili chęć otrzymywania newslettera Szal-Art, Sklep oferuje atrakcyjny system rabatowy.
Rabaty (upusty) w ustalonej poniżej wysokości przyznawane są Klientom, którzy dokonali w Sklepie zakupów na kwotę co najmniej:
1.000,00 zł - rabat w wysokości 3%
5.000,00 zł ? rabat w wysokości 5%,
10.000,00 zł ? rabat w wysokości 7%
Otrzymany przez Klienta rabat zostanie automatycznie naliczony do każdego następnego zamówienia. Przyznanie rabatu lub wyższego rabatu w związku z dokonanym zamówieniem i zakończeniem realizacji tego zamówienia, tj. po zaksięgowaniu należności za to zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
Rabaty naliczane są dla każdego konta oddzielnie - zamówienia z różnych kont należących do jednej osoby, nie są sumowane.
Rabaty naliczane są tylko do ceny zakupionego towaru - nie dotyczą kosztów wysyłki.

§ 7

Dostawa zakupionego Towaru


Dostawa zakupionego Towaru zostanie dokonana za pomocą Kuriera tj. Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego. Wysyłka Towaru przesyłką priorytetową nastąpi w terminie opisanym przy produkcie. W przypadku, gdy wymiary przesyłki przekroczą 0,9 metra - wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dostawa przesyłek kurierskich na terenie Polski następuje w terminie do 2 dni roboczych, w przypadku poczty polskiej czas doręczenia waha się od 2 do 14 dni roboczych. Termin ten liczony jest od dnia wysyłki.
Opłata za dostawę zakupionego Towaru naliczana wg taryfy (cennika) Kuriera z uwzględnieniem podatku VAT. (Cennik)
Przy jednorazowym zakupie Towaru za przedpłatą na kwotę co najmniej 199 zł Sklep pokrywa koszty dostawy Towaru za wyjątkiem dostaw wysyłanych zagranicę oraz dostaw Towarów na paletach. W tych przypadkach koszty dostawy są ustalane indywidualnie z Klientem z uwzględnieniem wielkości przesyłki, wagi lub kraju dostawy.
Kurier po wysłaniu przesyłki z zamówionym Towarem przesyła Klientowi drogą elektroniczną lub sms-em potwierdzenie nadania przesyłki z zamówionym Towarem wraz z numerem przesyłki. Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną informację o nadania przesyłki z zamówionym Towarem wraz z numerem przesyłki
Podczas odbioru przesyłki od Kuriera Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy przesyłka jest nieuszkodzona lub czy opakowanie jest naruszone. W razie wątpliwości przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić w obecności Kuriera. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki Klient stwierdzi, że dostarczony Towar posiada uszkodzenia, należy spisać protokół uszkodzenia, wykonać zdjęcia uszkodzonego Towaru oraz skontaktować ze Sprzedawcą w celu wymiany uszkodzonego Towaru. TU LINK (pkt 5 uwaga)

§ 8

Uprawnienia Konsumentów


Zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) Klient ? będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. - jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie i zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego Towaru Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. TU LINK (POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY)
Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej www.szal-art.pl. TU LINK (FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY)
Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie przesłać Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w ten sposób.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy na rachunek wskazany przez Konsumenta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (odesłania).
W przypadku zwrotu Towarów wielkogabarytowych, tj. których wysokość przekracza 130 cm lub suma długości wszystkich boków przekracza 290 cm lub waga wraz z opakowaniem przekracza 30 kg, sposób dokonania zwrotu należy uzgodnić ze Sprzedawcą.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru,
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9

Reklamacje


Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientom Towar bez wad. W przypadku dostarczenia Towaru wadliwego ponosi on odpowiedzialność za stwierdzone wady zakupionych Towarów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Klient zawiadamia Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru pisemnie drogą pocztową lub drogą elektroniczną oraz dostarcza reklamowany Towar do siedziby Sprzedawcy.
W związku ze zgłoszoną reklamacją Klient może żądać: nieodpłatnej naprawy albo nieodpłatnej wymiany Towaru na nowy wolny od wad albo obniżenia zapłaconej ceny albo może odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej ceny.
Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając Klientowi potwierdzenie oraz ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia i poinformować w tym terminie Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie zostanie przesłane Klientowi drogę elektroniczną.
W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

§ 10

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności


Sprzedawca tz. Magdalena Serafin wykonującą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Sklep Szał dla Plastyków, w Krakowie z siedzibą przy ul. Pijarskiej 2 (31-015 Kraków), posiadającą NIP 679-000-71-39,
oraz podmiot powiązany tz. Zofia Serafin-Domagała wykonującą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Sklep Szał dla Plastyków, w Krakowie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1 (31-155 Kraków),
posiadającą NIP 677-237-69-49  jest administratorem danych osobowych Klientów.
Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym www.szal-art.pl.

Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych, jaką zapewnia Sprzedawca są zawarte w Polityce prywatności Szał dla plastyków.
Klientom przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy, jako administratora ich danych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. (POLITYKA PRYWATNOŚCI)

§ 11

Newsletter


Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce: Twoje konto (odnośnik Newsletter). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego www.szal-art.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu lub na zlecenie osób trzecich.
Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce: Twoje konto (odnośnik Newsletter).

§ 12

Wymagania techniczne i zakaz bezprawnych działań


Klient jest zobowiązany, dla prawidłowego korzystania z Sklepu internetowego, korzystać z aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) oraz konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie. Zaleca się korzystanie z najnowszych, zaktualizowanych wersji przeglądarek. Wymagania minimalne to: Chrome wersja 34 lub wyższa, Firefox wersja 28 lub wyższa, Opera wersja 12 lub wyższa, Safari wersja 5 lub wyższa. Sprzedawca rekomenduje Klientom zabezpieczenia urządzenia końcowego, które należy stosować jednocześnie:
zainstalowanie renomowanego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego;
zainstalowanie zapory ogniowej (firewall);
bieżące aktualizowanie systemu operacyjnego obsługującego urządzenie końcowe.
Klient zobowiązany do powstrzymywania się od podejmowania działań o charakterze bezprawnym lub które mogłyby uniemożliwiać lub utrudniać innym Klientom prawidłowe korzystanie z Sklepu internetowego. W szczególności Klient jest zobowiązany jest do:
niewykorzystywania Sklepu w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa oraz utrudniający korzystanie z niego innym Klientom,
zabezpieczenia i ochrony poufnych danych takich jak np. hasła dostępowe,
niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Sprzedawcy do których Klient nie ma uprawnień,
przestrzegania ustawowego zakazu dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 13

Postanowienia końcowe


Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Sklepu internetowego.
Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.szal-art.pl
Informacje o Sprzedawcy będą każdorazowo potwierdzone przez Sprzedawcę na piśmie najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru Klientowi.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego w, tym kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory pomiędzy Operatorem, a Partnerami Portalu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny
Tylko dla konsumentów